Author - Marco Antonio Landero Orozco, Mexico

Author - Marco Antonio Landero Orozco, Mexico

Scale: 1:35

Used kits:

Somewhere in Europe.., 1944  Operation Milkman /3565/Citizenry. East European WW II Era /3588/

Your comments