Author - Simon Antelmi, Italy  www.antelmimodels.com

Author - Simon Antelmi, Italy  www.antelmimodels.com

Scale: 1:35

Used kits:

Citizenry. East European WW II Era /3588/

Your comments